A HAPPY HOURS KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A Happy Hours Kft. jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

A Happy Hours Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Happy Hours Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Happy Hours Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2013. évi LXXV. törvény a felnőttképzésről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról
 • Jelen dokumentum alapját képezi az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Cégnév: Happy Hours Kft. 
Székhely: 1172 Budapest, Robogó utca 7.
Cégjegyzékszám: 01 09 736367
Adószám: 13460758-2-42

Képviseletre jogosult személy neve: Kajdi György Attila
Telefon: +36 30 9321 106
E-mail: info@ligetnyelviskola.hu
Weboldal: www.ligetnyelviskola.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006370

 

3. AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE (WEBOLDAL)

A Happy Hours Kft. az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

Cégnév: SalesNet Média Kft. (a továbbiakban Üzemeltető)
Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.
Cégjegyzékszám: 01 09 989642
Adószám: 24082644-2-42

 

 4. ADATKEZELÉSI ALAPFOGALMAK

 

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

 

 

 5. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek

 

6. A HAPPY HOURS KFT. ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA ÉS AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

A Happy Hours Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.  Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Happy Hours Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

 

6.1. A weboldal látogatóinak adatai

(1)  A kezelt adatok köre: A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia. A Weboldal használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezeket az adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Ezen adatokat Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.

A Weboldal a Felhasználó azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében sütiket (cookie-kat) helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a Felhasználó kifejezetten jóváhagyja a Weboldalra való első belépéskor. A cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben Felhasználó a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, vagy azokat törölni szeretné, akkor azt a web elérésére használt böngészőprogram beállításainál megteheti.

(2) Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a látogatói adatok a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében kerülnek rögzítésre.

(3) Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

(4) Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó által önkéntesen megadott adatokat az Üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó adattörlési lehetőséggel nem él.

 

6.2. Online jelentkezéssel, nyelvtudás-szintfelméréssel és üzenetküldéssel (információkéréssel, ajánlatkéréssel) kapcsolatos adatkezelés

A Happy Hours Kft. online szolgáltatásainak igénybevételéhez (online jelentkezés, nyelvtudás-szintfelmérés és üzenetküldés) az érintettnek személyes adatokat kell megadnia. Az érintett az online szolgáltatás igénybevételével önkéntesen hozzájárul adatai kezeléséhez. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

6.3. Online jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

(1) Az érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján keresztül személyes adatainak megadásával jelentkezik a Happy Hours Kft. szolgáltatásaira.

(2) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

(3) Az adatkezelés célja: az érintett számára konkrét tanfolyami ajánlat biztosítása és kapcsolattartás.

(4) A kezelt adatok köre: név*, telefonszám*, e-mail cím*, igényelt kurzustípus*, napszak, intenzitás, kezdési időpontok, egyéb megjegyzés és igények (A *-gal jelölt adatok megadása nélkül érintett nem tud online jelentkezni a Happy Hours Kft. szolgáltatásaira.)

(5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat): a Happy Hours Kft. vezetője, ügyfélkapcsolati feladatokat ellátó munkatárs.

(6) Az adatkezelés időtartama: képzési szerződés hiánya esetén 1 év, képzési szerződés létrejötte esetén a törvényi előírásoknak megfelelően.

 

6.4. Online nyelvtudás-szintfelméréssel kapcsolatos adatkezelés

1) Az érintetteknek lehetőségük van a Happy Hours Kft. honlapján keresztül az alábbi személyes adataik megadása mellett nyelvtudás-szintfelmérő tesztek kitöltésére, melyek eredményéről telefonon vagy e-mailen keresztül kapnak visszajelzést.

(2) Az érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki a Happy Hours Kft. honlapján keresztül az alábbi személyes adatainak megadásával önkéntesen nyelvtudás-szintfelmérő tesztet / teszteket tölt ki.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

(4) Az adatkezelés célja: az érintett számára nyelvtudásszintjének meghatározása révén konkrét tanfolyami ajánlat biztosítása. 

(5) A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, a nyelvtudás-szintfelmérő teszt megírásának időpontja és eredménye.

(6) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat): a Happy Hours Kft. vezetője, ügyfélkapcsolati feladatokat ellátó munkatárs.

(7) Az adatkezelés időtartama: képzési szerződés hiánya esetén 1 év, képzési szerződés létrejötte esetén az érintett jogos érdeke alapján (az érintett nyelvi fejlődésének követése miatt) az adatkezelés időtartama a nyelvi képzés időtartamával egyezik meg. 

 

6.5. Online üzenetküldés (információkérés, ajánlatkérés) során végzett adatkezelés

(1) Az érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki a Happy Hours Kft. honlapján keresztül üzenetküldés révén az Adatkezelőtől információt, illetve adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

(2) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

(3) Az adatkezelés célja információkérés esetén: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

(4) Az adatkezelés célja ajánlatkérés esetén: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

(5) A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, üzenet tartalma.

(6) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat): a Happy Hours Kft. vezetője, ügyfélkapcsolati feladatokat ellátó munkatárs.

(7) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: képzési szerződés létrejötte esetén a törvényi előírásoknak megfelelően, képzési szerződés hiánya esetén az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 1 év elteltével a Happy Hours Kft. törli a személyes adatokat.

 

6.6. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

(1) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Happy Hours Kft. természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói

(2) A kezelt adatok köre: a Happy Hours Kft. természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma

(3)  Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159.§ (1) bek.)

(4) Az adatkezelés célja: számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

(5) A személyes adatok megismerésére jogosultak: a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló.

(6) Az adatkezelés időtartama: A Happy Hours Kft. a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult a fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

 

6.7. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Happy Hours Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

7. A SZEMÁLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatokat Üzemeltető Magyarország területén, a Maxer.hu szervertermében telepített, őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

Jelen Weboldal https tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó által az oldalon keresztül küldött üzenetek ne legyenek lehallgathatók.

A Happy Hours Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Happy Hours Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Happy Hours Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Happy Hours Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

8.   AZ ÉRINTETT ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

10. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a Weboldalon a mindenkor érvényes Adatkezelési Tájékoztatót közzé teszi. A Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.